หาทนายในกรุงเทพฯ

บริการให้คำปรึกษากฎหมายฟรีพร้อมจัดหาทนายฝีมือเลิศ ไหวพริบดีเยี่ยม

ทนายคดีฟ้องชู้ ทนายคดีกู้ยืมเงิน ทนายคดีพิพาทเกี่ยวกับมรดก คดีผิดสัญญาต่าง ๆ  คดีค้ำประกัน คดีละเมิดเรียกค่าเสียหาย  คดีร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก คดีซื้อขาย คดีบังคับจำนอง คดีประกันภัย คดีฟ้องแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ คดีหุ้นส่วนบริษัท  คดีครอบครัวคดีตัวแทนนายหน้า คดีที่ดิน คดีฟ้องขับไล่ เป็นต้น

1. รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย รับว่าความทั่วราชอาณาจักร  คดีแพ่ง คดีอาญา

2. รับปรึกษาคดีฟรี อุบัติเหตุรถชน ประกันภัย ค่าสินไหม คดีแพ่ง คดีอาญา เจรจากับเจ้าหนี้ เจรจาต่อรองหนี้

3. รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย  รับว่าความคดีมรดก คดีที่ดิน คดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีเช็ค คดีกู้ยืม  คดีเช่าซื้อ คดีล้มละลาย 

4. รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย  รับว่าความคดี คดีลิขสิทธิ์สิทธิบัตร  เอกเทศสัญญาต่างๆ รับสืบทรัพย์และบังคับคดี 

5. ปรึกษากฎหมายฟรี คุยกับทนายความฟรี สายตรงทนายความ ปรึกษาทนายฟรี ปรึกษาคดีความ ปรึกษาคดีฟรี 

พร้อมจัดหาทีมทนายความกรุงเทพที่ดีที่สุด

คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติในการหาทนาย

1. ทนายมีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าความจากสภาทนายความ

2.ตรวจสอบทนายว่า มีความสัมพันธ์ส่วนตัวอะไรกับบุคคลที่จะเป็นคู่ความกับตนหรือไม่ เพราะหากมีการแต่งตั้งให้เป็นทนายความแล้ว ทนายความบางคนอาจจะมีผลประโยชน์ขัดกันในการทำหน้าที่เป็นทนายความให้แก่ลูกความ

3. ให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมา โดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมและจริยธรรมเป็นหลักสำคัญ

4. สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายในคดีและค่าทนายเนื่องจากทนายมีวิธีการเรียกค่าใช้จ่ายและค่าทนายไม่เหมือนกัน โดยทั่วไป ทนายจะขอให้ลูกความเล่าเรื่องย่อ แล้วจะให้ความเห็นและแนวทางการปฎิบัติตามกฎหมายก่อน จึงจะกำหนดค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ ซึ่งควรสอบถามรายละเอียดหรือข้อสงสัยเพื่อให้ทนายความอธิบายชัดเจนด้วยเพื่อลองเชิงประสบการณ์ด้านการว่าความของทนายว่ามีมากพอสมควรหรือไม่

5. ไม่คุยโอ้อวดหรือมั่นอกมั่นใจจนเกินไป ไม่อวดอ้างว่าสามารถวิ่งเต้นล้มคดีได้ หรือรับรองผลว่าจะสามารถเอาชนะคดีได้อย่างง่ายดาย

6. ควรขอให้ทนายทำหนังสือสัญญาว่าจ้างว่าความให้ละเอียดถูกต้องตามเจตนาที่ได้เจรจากัน หากมีข้อความในหนังสือสัญญาข้อใดไม่ชัดเจน ก็ขอให้ทนายช่วยชี้แจงและขยายความให้กระจ่าง เพื่อมิให้เป็นปัญหาในภายหลัง

7. ควรเก็บสำเนาเอกสารที่ส่งมอบให้แก่ทนายตลอดจนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อประโยชน์ในการค้นหาและติดตามคดี

8. เมื่อมีปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับคดี ให้รีบสอบถามหรือขอคำอธิบายจากทนายทันที อย่ามัวแต่เกรงใจ เพราะปัญหาข้อข้องใจดังกล่าว อาจทำให้ผลของคดีได้รับความเสียหาย หรือกลายเป็นปัญหาใหญ่ติดตามมาก็ได้และที่สำคัญควรติดตามผลคดีอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมอบหมายให้ทนายดำเนินการให้แล้วก็ตาม

10.หากคู่ความฝ่ายตรงข้ามติดต่อมาหรือมีข้อมูลอื่นเพิ่มเติม ต้องรีบแจ้งให้ทนายทราบโดยทันที เพราะอาจจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดีได้"ในส่วนของการหาทนายนั้น คุณควรเลือกและตัดสินใจให้ดีที่สุดและรอบคอบ เพราะทั้งนี้ ผลดีหรือผลเสีย แห่งคดีย่อมต้องตกแก่ตัวลูกความเพียงฝ่ายเดียว"